Niniejszy artykuł inspirowany jest prezentacją przedstawioną na śląskim meet-upie 1753C w styczniu 2020. W tej i kolejnych częściach, przedstawię Wam kilka przykładów backdoorów na systemach Windows — od najprostszych do trochę bardziej nietypowych. Sam backdoor, czyli z angielskiego „tylna furtka” to pewnego rodzaju ukryty kanał dostępu do jakiegoś zasobu cyfrowego…

Introduction

Purpose of this short research was to determine possible solution to escalate from PostgreSQL privileged access to Code execution. PostgreSQL is known for its powerful file system interaction capabilities, however, the last version of it where SQLmap allowed to execute code was version 9, which was released before 2017. During…

AFINE

If you’re looking for the good guys who are ready and able to hack you, need look no further. We professionally find vulnerabilities before the bad guys do.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store